Przebudowa ulic Krótkiej i Strażackiej w Lesznie.​

Przebudowa ulic Krótkiej i Strażackiej w Lesznie (2012)

Zlecenie / Inwestor: Gmina Leszno

Projekt przebudowy nawierzchni ulicy wraz z projektami branżowymi oraz projektem stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonano zmianę nawierzchni ulicy z gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z zapewnieniem sprawnego odprowadzania wód opadowych do 6-ciu studni chłonnych.

W celu spowolnieniu lokalnego ruchu przebudowaną nawierzchnię ulicy wykonano jako ciąg pieszo-jezdny oraz przewidziano progi zwalniające.

Dokumentacja obejmowała również przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej, wymianę pokryw włazów doziemnych studni teletechnicznych, wymianę hydrantu naziemnego na doziemny, projekt stałej organizacji ruchu.