Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd Miejski w Wołominie (2015)

Przedmiot zlecenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Klembów we wsi tj. od km 34+476  do km ok. 38+648 wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od km 34+745 do km ok. 35+320.

 

Opracowanie obejmowało swym zakresem:

  • uzyskanie wszelkich zgód, decyzji i pozwoleń, w tym decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno - prawnego opinii ZDUP, lokalizacji sieci w pasie drogowym,
  • opracowanie mapy do celów projektowych,
  • opracowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego,
  • opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w branży kanalizacji deszczowej, długości ca. 882 m,
  • rozwiązanie kolizji z innymi sieciami,
  • opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
  • zgłoszenie do Wojewody Mazowieckiego zamiaru wykonania robót budowlanych w  pasie drogi wojewódzkiej i uzyskanie oświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

 

Zadania objęte umową wykonaliśmy terminowo i zgodnie z zawartymi w umowie warunkami.