Gravy

 • Projekty drogowe
  Projekty drogowe
 • Inżynieria ruchu
  Inżynieria ruchu
 • Doradztwo i Konsulting
  Doradztwo i Konsulting
 • Analizy i Modelowanie Ruchu
  Analizy i Modelowanie Ruchu

Referencje

Urząd Gminy Leszno (2014)

Przedmiot zlecenia: Odtworzenie odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej w Lesznie.

 

Referencje otrzymaliśmy od Gminy Leszno za zgodną z warunkami umowy realizację zadania. Zakres umowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia systemu odwodnienia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 580 - ulica Warszawska w Lesznie. 

 

Opracowanie dokumentacji obejmowało:

 • uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz zrzut wody do gruntu;
 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego;
 • wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

 

Przygotowana przez nas dokumentacja opracowana została zgodnie z warunkami umowy, przekazana w terminie do 30.09.2012 roku.